Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

15.06.2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

2. BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

3. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS 2020

4. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC RIÊNG, BCTC TH VÀ BCTC HỢP NHẤT 2020

4.1 ALS BCTC-HN-2020

4.2 ALS BCTC-TH-2020

4.3 ALS BCTC-VP-2020

5. TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PPLN NĂM 2020

6. TỜ TRÌNH THÔNG QUA THÙ LAO, NGÂN SÁCH HĐQT, BKS 2021

7. TỜ TRÌNH THÔNG QUA TIÊU CHI VÀ DANH SÁCH NGẮN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2022

8. TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

8.1 BẢNG DANH MỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

8.2 DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2021

9. TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

9.1 BẢNG DANH MỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

9.2 DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 2

10. TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS