THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

24.05.2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày Thứ Sáu, 21 tháng 6 năm 2024.

2. Địa điểm: Phòng họp ALS, Tầng 4, Nhà Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

 • Thành viên Hội đồng quản trị;
 • Thành viên Ban kiểm soát;
 • Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
 • Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông tại thời điểm 17h00 ngày 17/5/2024.

4. Nội dung chương trình họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (chương trình và tài liệu họp đính kèm thư mời này).

I. Tài liệu thư mời và chương trình họp 
1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
3. Quy chế làm việc tại Đại hội
4. Mẫu Giấy ủy quyền (tham khảo)
II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
4. Tờ trình thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2023

4.1 BCTC riêng 2023-đã kiểm toán

4.2 BCTC HN 2023-đã kiểm toán

5. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025
8. (Dự thảo) BIÊN BẢN HỌP
9. (Dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

5. Thủ tục tham dự họp ĐHĐCĐ

 • Quý cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của ALS tham dự họp. (Cổ đông tham khảo “Mẫu Giấy ủy quyền” đính kèm)
(Mẫu) Giấy ủy quyền - tham khảo
 • Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền về Công ty.

6. Thông tin liên hệ: 

 • Công ty cổ phần Logistics Hàng không: Phòng 403, Tầng 4, Nhà ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
 • Thư ký Công ty: Bà Nguyễn Thùy Linh
 • Email: linh.nguyen@als.com.vn
 • Điện thoại: 024-3795 3838 – số máy lẻ 1517, Di động: 097 991 8660.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Ngọc Dũng

Lưu ý: 

 • Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đai hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền trong trường hợp được cổ đông ủy quyền.
 • Mọi chi phí ăn ở, đi lại để tham dự cuộc họp do Cổ đông tự chi trả.
 • Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Công ty – Bà Nguyễn Thùy Linh.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS