Tin tức

Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại năm...

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chi trả phần cổ tức còn lại năm 2022 như sau:

18.10.2023 Tìm hiểu thêm

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

22.06.2023 Tìm hiểu thêm

Thông báo về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không trân trọng thông báo về việc điều chỉnh nội dung Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

14.06.2023 Tìm hiểu thêm

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công...

26.05.2023 Tìm hiểu thêm

Chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:

06.03.2023 Tìm hiểu thêm

Thông báo Vv chi trả phần cổ tức còn lại năm 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chi trả phần cổ tức còn lại năm 2021. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

22.07.2022 Tìm hiểu thêm

Chốt danh sách cổ đông nhận phần cổ tức còn lại năm 2021 và thực hiện chi trả phần cổ...

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông được nhận phần cổ tức còn lại năm 2021 và thực hiện chi trả phần...

14.07.2022 Tìm hiểu thêm

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết DHĐCĐ thường niên 2022. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

05.07.2022 Tìm hiểu thêm

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

04.06.2022 Tìm hiểu thêm

Chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức 2021 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021...

29.12.2021 Tìm hiểu thêm

Thông báo về việc tạm hoãn việc cấp giấy chứng nhận Sở Hữu Cổ Phần ALS

Công ty CP Logistics Hàng không (ALS) xin thông báo tạm hoãn việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ALS liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phần đến khi kết...

10.08.2021 Tìm hiểu thêm

Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2020 và thực hiện chi trả phần cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả phần cổ tức năm 2020

20.07.2021 Tìm hiểu thêm

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS