Định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030

03.05.2024

Bộ Công Thương vừa thông qua Chương trình hành động mới nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ về phát triển ngành đường sắt Việt Nam đến năm 2030. 

Cụ thể, thông qua Quyết định số 889/QĐ-BCT, Bộ Công Thương đã ban hành chương trình hành động mới theo Nghị quyết 178/NQ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2023 và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị vào ngày 28 tháng 2 năm 2023 nhằm định hướng chiến lược và tăng cường đầu tư cho hạ tầng giao thông đường sắt đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Các cơ quan thuộc Bộ Công Thương đã được giao nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu và quán triệt sâu rộng nội dung của Nghị quyết 178/NQ-CP của Chính phủ cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi quản lý. Việc tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết được thực hiện qua nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức về các cơ hội, thuận lợi cũng như thách thức và tiềm năng của ngành vận tải đường sắt. Điều này không chỉ góp phần đổi mới tư duy mà còn thúc đẩy quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc phát triển vận tải đường sắt, cũng như khoa học, công nghệ và nhân lực, hướng đến xây dựng hệ thống đô thị văn minh, hiện đại và tận dụng tối đa lợi thế của ngành.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy sự phát triển của ngành đường sắt, Bộ Công Thương đã tiến hành xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ cũng như nâng cao công nghiệp đường sắt để đảm bảo sự hiện đại và đồng bộ, liên kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp khác. Đồng thời, cần thiết lập danh mục các công trình công nghiệp đường sắt được hưởng ưu đãi và xác định rõ mức độ hỗ trợ ưu đãi.

Các thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, tùy thuộc vào chức năng và nhiệm vụ được phân công phải chuyển đổi chương trình hành động này thành các kế hoạch công việc hằng năm. Cần phải chỉ đạo và triển khai các giải pháp và nhiệm vụ cần thiết để đảm bảo thực hiện các kế hoạch này một cách hiệu quả, phù hợp với thực tế hoạt động của từng đơn vị.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có vai trò chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương, như được quy định trong Nghị quyết số 178/NQ-CP của Chính phủ. 

Hàng năm, trước ngày 15 tháng 11, các đơn vị cần tổng hợp và gửi báo cáo về kết quả thực hiện cho VỤ Kế hoạch - Tài chính. Sau đó, thông tin này sẽ được tổng hợp và gửi đến Bộ Giao thông vận tải để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Nguồn: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-cu-the-hoa-nghi-quyet-ve-phat-trie-n-nga-nh-duo-ng-sat-315047.html

𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬  
Email: contact@als.com.vn
Hotline: 1900 3133
Website: https://als.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/als.com.vn

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS