Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22.06.2023

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

2.1 Báo cáo 01.BC-HĐQT.ALS

2.2 Báo cáo 01.BC-ALS

2.3 Báo cáo 01.BC-BKS.ALS

2.4 BCTC_Vanphong_2022

2.5 ALS_rieng_2022

2.6 ALS_HopNhat_2022

2.7 Tờ trình 01.TTr-BKS.ALS

2.8. Tờ trình 04.TTr-HĐQT.ALS

2.9 Tờ trình 05.TTr-HĐQT.ALS

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS