Thông báo về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027

14.06.2023

Ngày 13/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Bích Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không trân trọng thông báo về việc điều chỉnh nội dung Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

  1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 người.
  2. Thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử: trước 16h00 ngày 16/6/2023

Các nội dung không được đề cập trong thông báo này được thực hiện theo Thông báo số 01/TB-ALS ngày 26/5/2023.

Trân trọng thông báo./.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS