Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

04.06.2022

 

0. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
0.1. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp (tham khảo)
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về KQKD 2021, KH 2022 
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán 2021
4.1 BCTC ALS văn phòng 2021
4.2 BCTC ALS riêng 2021
4.3 BCTC ALS Hợp nhất 2021
5. Tờ trình thông qua Phương án PPLN năm 2021
6. Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách HĐQT, BKS năm 2022
7. Tờ trình Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023
8. Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT, BKS
8.1. Đơn đề cử TV HDQT
8.2. Đơn đề cử TV BKS

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS