Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12.04.2017

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi đến Quý cổ đông các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2016

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2016

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2016

TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2017

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS