Doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ giám định để xác định tên gọi, mã số hàng hóa

05.08.2022

Để áp dụng một cách nhanh chóng, thuận tiện cho việc khai báo hải quan khi xuất nhập khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các cơ quan chức năng, tổ chức giám định nhằm mục đích xác định, tên gọi, mã hàng hóa, sản phẩm theo quy định trong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

Liên quan đến thắc mắc phân loại mặt hàng nhập khẩu Zincoret Swine, bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi, điều 26 Luật Hải quan nêu rõ: “ Theo quy định trong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, khi phân loại hàng hóa, sản phẩm, cần phải căn cứ vào tài liệu kỹ thuật, hồ sơ hải quan và các thông tin khác có liên quan đến mặt hàng xuất nhập khẩu để xác định tên gọi sản phẩm cũng như mã số hàng hóa trong danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam”.

Theo điều 18 thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định, “Người khai hải quan được dùng kết quả giám định, đánh giá và phân tích của các cơ quan có chức năng theo quy định của pháp luật để khai rõ các thông tin có nội dung liên quan đến tên sản phẩm, hàng hóa, chất lượng, số lượng, chủng loại và các thông tin khác liên liên quan đến việc xuất nhập khẩu.

Theo đó, người khai hải quan được sử dụng phân tích, phân loại được thông quan trước đó để triển khai tên hàng hóa, mã sản phẩm cho các lô hàng xuất nhập khẩu tiếp theo có cùng tính chất, thành phần lý hoá, tính năng cũng như công dụng trong thời gian 3 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, kiểm định. Trừ những trường hợp quy định của pháp luật, kết quả phân tích, đánh giá phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được sửa đổi, bổ bổ sung và thay thế”.

Theo tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, đối chiếu với các quy định trong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, người khai hải quan sẽ được sử dụng các kết quả phân tích, kiểm tra và phân loại đối với các mặt hàng và sản phẩm xuất nhập khẩu đã được cơ quan Hải quan lấy mẫu tiến hành thực hiện để kiểm tra, phân tích từng loại sản phẩm, mặt hàng.

Trong trường hợp đơn vị chưa lấy được mẫu để thực hiện phân tích, phân loại, đơn vị đó có thể sử dụng các dịch vụ giám định, kiểm tra của các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích giám định sản phẩm xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật trong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng có thể căn cứ vào thực tế hàng hóa, tài liệu kỹ thuật và các thông tin có liên quan khác xác định thông tin, thành phần, công dụng, chức năng của hàng hóa để xác định rõ ràng tên gọi, mã hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam áp dụng khi khai báo hải quan.

Source: https://haiquanonline.com.vn/doanh-nghiep-co-the-su-dung-cac-dich-vu-giam-dinh-de-xac-dinh-ten-goi-ma-so-hang-hoa-165471.html

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS