Thư mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 19/12/2017

19.12.2017

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính mời cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 19/12/2017 theo thư mời họp số 03/TM-HĐQT/ALS ngày 19/12/2017 

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 19/12/2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

THƯ ỦY QUYỀN

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS