THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

26.05.2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 đến 12h00 ngày Thứ Hai, 19 tháng 6 năm 2023.

2. Địa điểm: Phòng họp ALS, Tầng 4, Nhà Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. 

3. Thành phần tham dự: 

 • Thành viên Hội đồng quản trị;
 • Thành viên Ban kiểm soát;
 • Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
 • Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông tại thời điểm 17h00 ngày 25/5/2023.

4. Nội dung chương trình họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (chương trình và tài liệu họp đính kèm thư mời này).

0. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
2. Báo cáo của TGĐ về KQKD năm 2022 và KHKD năm 2023
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
4. Tờ trình thông qua BCTC VP, BCTC riêng và BCTC Hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

4.1 ALS_BCKT_Vanphong_2022

4.2 ALS_BCKT_rieng_2022

4.3 ALS_BCKT_HopNhat_2022

5. Tờ trình thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022
6. Tờ trình thông qua Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023
7. Tờ trình thông qua tiêu chí và DS ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
8. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư mua phần vốn góp vào DN khác
9. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn và sử dụng vốn
10. Thông báo vv bầu thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

10.1 (Mẫu) Đơn đề cử TV HĐQT

10.2 (Mẫu) Đơn ứng cử TV HĐQT

10.3 (Mẫu) Sơ yếu lý lịch

5. Thủ tục tham dự họp ĐHĐCĐ

 • Quý cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của ALS tham dự họp. (Cổ đông tham khảo “Mẫu Giấy ủy quyền” đính kèm)
(Mẫu) Giấy ủy quyền - tham khảo
 • Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền về Công ty muộn nhất ngày 15/6/2023.

6. Thông tin liên hệ: 

 • Công ty cổ phần Logistics Hàng không: Phòng 403, Tầng 4, Nhà ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
 • Thư ký Công ty: Bà Nguyễn Thùy Linh
 • Email: linh.nguyen@als.com.vn
 • Điện thoại: 024-3795 3838 – số máy lẻ 1517, Di động: 097 991 8660.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phùng Tiến Toàn

Lưu ý: 

 • Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đai hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền trong trường hợp được cổ đông ủy quyền.
 • Mọi chi phí ăn ở, đi lại để tham dự cuộc họp do Cổ đông tự chi trả.
 • Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Công ty – Bà Nguyễn Thùy Linh.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS