Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12.04.2017

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

THƯ MỜI HỌP

GIẤY ỦY QUYỀN

THÔNG TIN VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS