Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

10.08.2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Hàng Không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty với nội dung chi tiết như sau:

THƯ MỜI HỌP

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TĂNG VỐN 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS