Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

11.04.2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Logistics Hàng không Công ty cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

THƯ MỜI HỌP

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN

TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

TỜ TRÌNH THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS