Quy định, hướng dẫn lưu trữ hồ sơ tài liệu ngành ngân hàng

24.05.2023

Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu đối với ngành ngân hàng là vô cùng quan trọng. Bất kỳ hoạt động, giao dịch nào cũng cần có chứng từ xác minh, xác nhận. 

Vậy bảo quản hồ sơ ngân hàng bao gồm những gì và trong thời gian bao lâu? Dưới đây, ALS sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu chi tiết hơn. 

I. Những nguyên tắc chung và thời hạn bảo quản hồ sơ ngành ngân hàng 

Thời gian lưu trữ các tài liệu, hồ sơ ngành ngân hàng được xác định dựa trên những vấn đề sau:

  • Đánh giá, phân tích toàn diện về tính đúng đắn; mức độ giá trị bao gồm giá trị thực tiễn và lịch sử của tài liệu đó đối với Ngân hàng, ngành và Quốc gia. 
  • Thời gian bảo quản của từng hồ sơ cũng được xác định dựa trên tài liệu có giá trị cao nhất trong hồ sơ đó. 

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu được phân chia theo 2 mức. Đó là Bảo quản vĩnh viễn và bảo quản có thời hạn. Cụ thể: 

  • Bảo quản vĩnh viễn: Những hồ sơ, tài liệu này sẽ được bảo quản cho đến khi tài liệu tự huỷ, không thể phục hồi lại được nữa. Đây là các tài liệu có giá trị sử dụng cao về mặt kinh tế, lịch sử… Hoặc những tài liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu, báo cáo… của đơn vị. 
  • Bảo quản có thời hạn: 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm phù thuộc vào loại tài liệu. Các bộ luật cũng có quy định cụ thể gồm những loại tài liệu nào, thời gian ra sao. 

II. Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ ngành ngân hàng

Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu

1. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước (gọi tắt là Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu) ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Các hồ sơ, tài liệu trong Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu được phân loại theo các nhóm lĩnh vực hoạt động, vấn đề tương ứng với thời hạn bảo quản, bao gồm:

Nhóm 1: Hồ sơ, tài liệu tổng hợp

Nhóm 2: Hồ sơ, tài liệu về tổ chức, cán bộ, đào tạo

Nhóm 3: Hồ sơ, tài liệu về chính sách tiền tệ

Nhóm 4: Hồ sơ, tài liệu về quản lý hoạt động ngoại hối

Nhóm 5: Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác thanh toán

Nhóm 6: Hồ sơ, tài liệu về quản lý hoạt động tín dụng

Nhóm 7: Hồ sơ, tài liệu về công tác dự báo, thống kê

Nhóm 8: Hồ sơ, tài liệu về ổn định tiền tệ, tài chính

Nhóm 9: Hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ thị trường tiền tệ, dự trữ ngoại hối, dự trữ bắt buộc, quan hệ đại lý với đối tác nước ngoài

Nhóm 10: Hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ phát hành và kho quỹ

Nhóm 11: Hồ sơ, tài liệu về thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng

Nhóm 12: Hồ sơ, tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Nhóm 13: Hồ sơ, tài liệu về tài chính, kế toán

Nhóm 14: Hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng

Nhóm 15: Hồ sơ, tài liệu về kiểm toán, kiểm soát nội bộ

Nhóm 16: Hồ sơ, tài liệu về công tác pháp chế

Nhóm 17: Hồ sơ, tài liệu về hợp tác quốc tế

Nhóm 18: Hồ sơ, tài liệu về công tác thi đua, khen thưởng

Nhóm 19: Hồ sơ, tài liệu về công tác truyền thông, báo chí

Nhóm 20: Hồ sơ, tài liệu về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ

Nhóm 21: Hồ sơ, tài liệu về công tác quản trị công sở

Nhóm 22: Hồ sơ, tài liệu về hoạt động thông tin tín dụng

Nhóm 23: Hồ sơ, tài liệu về quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ngân hàng Nhà nước đại diện chủ sở hữu

Nhóm 24: Hồ sơ, tài liệu về nghiên cứu khoa học

Nhóm 25: Hồ sơ, tài liệu về công nghệ thông tin

Nhóm 26: Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực giáo dục

Nhóm 27: Hồ sơ, tài liệu của Ban cán sự Đảng, của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên

Source: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-22-2021-TT-NHNN-thoi-han-bao-quan-ho-so-trong-hoat-dong-Ngan-hang-Nha-nuoc-499545.aspx?anchor=dieu_4

Căn cứ bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ban hành kèm theo thông tư 43/2011/TT-NHNN. Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu về chính sách tiền tệ như sau:

BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

STT

Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

Thời hạn bảo quản

 

1. Hồ sơ, tài liệu tổng hợp

 

1.

Tập văn bản gửi chung đến Ngân hàng Nhà nước:

 

 

- Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước (hồ sơ nguyên tắc).

Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

 

- Gửi để biết (đổi tên cơ quan, đổi trụ sở, đổi dấu, thông báo chữ ký…).

5 năm

2.

Hồ sơ, tài liệu xây dựng chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Ngân hàng.

Vĩnh viễn

3.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của Ngân hàng Nhà nước và ngành Ngân hàng.

Vĩnh viễn

4.

Hồ sơ tổ chức thực hiện quy chế/chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của Ngân hàng Nhà nước và ngành Ngân hàng.

Vĩnh viễn

5.

Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (báo cáo, bản giải trình/thuyết trình trước Quốc hội, Chính phủ, trả lời chất vấn tại Quốc hội, bài phát biểu tại các sự kiện lớn).

Vĩnh viễn

6.

Sổ ghi biên bản các cuộc họp giao ban Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, họp Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, sổ tay công tác của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.

Vĩnh viễn

7.

Hồ sơ kỷ niệm các ngày Lễ lớn, sự kiện quan trọng do Ngân hàng Nhà nước chủ trì tổ chức.

Vĩnh viễn

8.

Hồ sơ cung cấp thông tin, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội và xử lý kiến nghị của cử tri.

20 năm

9.

Hồ sơ Hội nghị tổng kết, sơ kết công tác của Ngân hàng Nhà nước và ngành Ngân hàng:

 

 

- Tổng kết năm, nhiều năm.

Vĩnh viễn

 

- Sơ kết, 6 tháng.

5 năm

10.

Thông báo ý kiến, kết luận cuộc họp của Lãnh đạo:

 

 

- Của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.

Vĩnh viễn

 

- Của Lãnh đạo đơn vị.

15 năm

11.

Hồ sơ, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.

10 năm

12.

Kế hoạch, báo cáo công tác hàng năm:

 

 

- Của cơ quan cấp trên.

10 năm

 

- Của Ngân hàng Nhà nước.

Vĩnh viễn

 

- Của đơn vị.

10 năm

13.

Kế hoạch, báo cáo công tác quý, 6 tháng, 9 tháng:

 

 

- Của cơ quan cấp trên.

5 năm

 

- Của Ngân hàng Nhà nước.

20 năm

 

- Của đơn vị.

5 năm

14.

Kế hoạch, báo cáo tháng, tuần:

 

 

- Của cơ quan cấp trên.

5 năm

 

- Của Ngân hàng Nhà nước.

10 năm

 

- Của đơn vị.

5 năm

15.

Kế hoạch, báo cáo công tác đột xuất.

10 năm

16.

Công văn trao đổi về những vấn đề chung.

10 năm

 

2. Hồ sơ, tài liệu về tổ chức, cán bộ, đào tạo

 

 

2.1. Hồ sơ, tài liệu về tổ chức, cán bộ

 

17.

Tập văn bản về công tác tổ chức, cán bộ gửi chung đến Ngân hàng Nhà nước (hồ sơ nguyên tắc).

Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

18.

Hồ sơ xây dựng đề án, hoàn thiện mô hình, tổ chức, cán bộ của Ngành, Ngân hàng Nhà nước.

Vĩnh viễn

19.

Hồ sơ, tài liệu về thành lập, đổi tên, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan, đơn vị.

Vĩnh viễn

20.

Hồ sơ xây dựng, ban hành Điều lệ tổ chức, quy chế làm việc, chế độ/quy định, hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Ngân hàng Nhà nước, đơn vị.

Vĩnh viễn

21.

Hồ sơ xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế hàng năm.

Vĩnh viễn

22.

Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức.

Vĩnh viễn

23.

Hồ sơ xây dựng danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

70 năm

24.

Hồ sơ về thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ngành Ngân hàng.

50 năm

25.

Hồ sơ về bổ nhiệm/bổ nhiệm lại, đề bạt, điều động, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức... cán bộ.

70 năm

26.

Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức.

Vĩnh viễn

27.

Hồ sơ về kỷ luật cán bộ.

70 năm

28.

Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng công chức, viên chức.

Vĩnh viễn

29.

Hồ sơ bổ nhiệm, cấp thẻ/miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp, công nhận/hủy bỏ công nhận giám định viên theo vụ việc.

50 năm

30.

Hồ sơ quy hoạch ngắn và dài hạn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

20 năm

31.

Hồ sơ giải quyết chế độ (hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…).

70 năm

32.

Sổ, phiếu quản lý hồ sơ cán bộ.

70 năm

33.

Hồ sơ kiểm tra công tác tổ chức cán bộ.

20 năm

34.

Hồ sơ thành lập các Ban, Tổ, Hội đồng, Tổ biên tập, Đoàn, Tổ công tác Ngành và liên Ngành.

50 năm

35.

Hồ sơ đánh giá, xếp loại công chức, viên chức:

 

 

- Của Ngân hàng Nhà nước.

20 năm

 

- Của đơn vị.

5 năm

36.

Hồ sơ, tài liệu về phân bổ, sắp xếp cán bộ từ nguồn tuyển dụng, điều động vào các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, của tổ chức tín dụng.

20 năm

37.

Hồ sơ, tài liệu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Ngân hàng Nhà nước, đơn vị.

20 năm

38.

Hồ sơ, tài liệu về thi tuyển, thi nâng ngạch, chuyển ngạch hàng năm:

 

 

- Quyết định tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch, xếp ngạch.

70 năm

 

- Báo cáo kết quả, danh sách trúng tuyển.

20 năm

 

- Hồ sơ dự thi, bài thi, tài liệu tổ chức thi.

5 năm

39.

Hồ sơ hoạt động của Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ:

 

 

- Quy chế hoạt động, báo cáo năm, nhiều năm.

Vĩnh viễn

 

- Công văn trao đổi, báo cáo tháng, quý…

10 năm

40.

Kế hoạch, báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ:

 

 

- Dài hạn, hàng năm.

Vĩnh viễn

 

- 9 tháng, 6 tháng.

20 năm

 

- Quý, tháng.

5 năm

41.

Công văn trao đổi về công tác tổ chức, cán bộ:

 

 

- Của Ngân hàng Nhà nước.

10 năm

 

- Của đơn vị.

5 năm

 

2.2. Hồ sơ, tài liệu về lao động, tiền lương

 

42.

Tập văn bản về công tác lao động, tiền lương gửi chung đến Ngân hàng Nhà nước (hồ sơ nguyên tắc).

Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

43.

Hồ sơ xây dựng, ban hành định mức lao động của Ngân hàng Nhà nước và báo cáo thực hiện.

Vĩnh viễn

44.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ phụ cấp của Ngành và báo cáo thực hiện.

Vĩnh viễn

45.

Hồ sơ, tài liệu xây dựng, ban hành thang bảng lương của Ngành và báo cáo thực hiện.

Vĩnh viễn

46.

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng chế độ bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động của Ngân hàng Nhà nước, đơn vị.

Vĩnh viễn

47.

Hồ sơ nâng lương của cán bộ công chức, viên chức:

 

 

- Của Ngân hàng Nhà nước.

20 năm

 

- Của đơn vị (hồ sơ đề nghị).

10 năm

48.

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng năm của Ngành, Ngân hàng Nhà nước, đơn vị.

Vĩnh viễn

49.

Hồ sơ các vụ tai nạn lao động:

 

 

- Nghiêm trọng.

Vĩnh viễn

 

- Không nghiêm trọng.

20 năm

50.

Hợp đồng lao động:

 

 

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn (sau khi chấm dứt hợp đồng).

10 năm

 

 - Hợp đồng lao động xác định thời hạn (sau khi chấm dứt hợp đồng).

5 năm

51.

Kế hoạch, báo cáo công tác lao động, tiền lương:

 

 

- Dài hạn, hàng năm.

Vĩnh viễn

 

- 9 tháng, 6 tháng.

20 năm

 

- Quý, tháng.

5 năm

52.

Công văn trao đổi về công tác lao động, tiền lương:

 

 

- Của Ngân hàng Nhà nước.

10 năm

 

- Của đơn vị.

5 năm

 

2.3. Hồ sơ, tài liệu về đào tạo, bồi dưỡng

 

53.

Tập văn bản về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ gửi chung đến Ngân hàng Nhà nước (hồ sơ nguyên tắc).

Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

54.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/chế độ/quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Vĩnh viễn

55.

Hồ sơ, tài liệu quản lý các cơ sở đào tạo thuộc Ngân hàng Nhà nước:

 

 

- Văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch, báo cáo năm.

Vĩnh viễn

 

- Kế hoạch, báo cáo tháng, quý, công văn trao đổi, tài liệu tham khảo…

10 năm

56.

Hồ sơ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ do các tổ chức quốc tế tài trợ.

20 năm

57.

Hồ sơ về cử cán bộ, công chức đi học tập, công tác trong và ngoài nước của Ngân hàng Nhà nước.

20 năm

58.

Hồ sơ về kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng.

20 năm

59.

Hồ sơ xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện phương án, dự án hợp tác đào tạo (sau khi dự án, phương án kết thúc).

10 năm

60.

Hồ sơ, tài liệu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức của Ngân hàng Nhà nước:

 

 

- Hồ sơ tổ chức lớp.

10 năm

 

- Hồ sơ đăng ký.

5 năm

61.

Kế hoạch, báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

 

 

- Dài hạn, hàng năm.

Vĩnh viễn

 

- 9 tháng, 6 tháng.

20 năm

 

- Quý, tháng.

5 năm

62.

Công văn trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng:

 

 

- Của Ngân hàng Nhà nước.

10 năm

 

- Của đơn vị.

5 năm

 

3. Hồ sơ, tài liệu về chính sách tiền tệ

 

63.

Tập văn bản về chính sách tiền tệ gửi chung đến Ngân hàng Nhà nước (hồ sơ nguyên tắc).

Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

64.

Hồ sơ xây dựng, ban hành đề án, phương án, dự án, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Vĩnh viễn

65.

Hồ sơ xây dựng, ban hành cơ chế, chế độ, quy định, hướng dẫn về chính sách tiền tệ.

Vĩnh viễn

66.

Hồ sơ tổ chức thực hiện cơ chế, chế độ, quy định về chính sách tiền tệ.

Vĩnh viễn

67.

Hồ sơ về thông báo tỷ giá.

Vĩnh viễn

68.

Hồ sơ về tiền cung ứng hàng năm.

Vĩnh viễn

69.

Hồ sơ, tài liệu xử lý đề nghị vay tái cấp vốn, gia hạn vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng (sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản không chấp thuận đề nghị của tổ chức tín dụng hoặc khi Ngân hàng Nhà nước thu hết nợ gốc và lãi của khoản vay tái cấp vốn).

20 năm

70.

Hồ sơ, tài liệu về việc Ngân hàng Nhà nước mua trực tiếp tín phiếu Kho bạc Nhà nước.

30 năm

71.

Hồ sơ về quản lý dự trữ bắt buộc.

10 năm

72.

Hồ sơ về điều hành nghiệp vụ thị trường mở và phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

20 năm

73.

Hồ sơ, tài liệu tham gia ý kiến với các Bộ, ngành về kế hoạch, chính sách kinh tế có liên quan đến chính sách tiền tệ quốc gia.

20 năm

74.

Hồ sơ, tài liệu xử lý các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

20 năm

75.

Báo cáo về tài chính, kinh tế, tiền tệ của Thế giới và Việt Nam.

5 năm

76.

Kế hoạch, báo cáo công tác điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng:

 

 

- Dài hạn, hàng năm.

Vĩnh viễn

 

- 9 tháng, 6 tháng.

20 năm

 

- Quý, tháng.

5 năm

77.

Công văn trao đổi về chính sách tiền tệ:

 

 

- Của Ngân hàng Nhà nước.

10 năm

 

- Của đơn vị.

5 năm

Xem thêm >> Source: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-22-2021-TT-NHNN-thoi-han-bao-quan-ho-so-trong-hoat-dong-Ngan-hang-Nha-nuoc-499545.aspx

III. Hướng dẫn sắp xếp, lưu trữ tài liệu ngành ngân hàng 

Tại ngân hàng, số lượng tài liệu lưu trữ rất lớn. Nếu không biết cách sắp xếp, việc tìm kiếm, trích xuất khi cần sẽ rất khó khăn. Dưới đây là một số kinh nghiệm mà ALS đã tổng hợp để quá trình sắp xếp, lưu trữ của các đơn vị dễ dàng hơn: 

  • Chọn phương thức đựng hồ sơ phù hợp: Với số lượng tài liệu nhiều như ngành ngân hàng, nên sử dụng tủ đựng để phân chia lĩnh vực dễ dàng. Mỗi ngăn bên ngoài dán giấy phân loại dễ dàng. Ngoài ra, với các hồ sơ lâu năm, ít dùng đến, có thể sử dụng thêm các thùng hồ sơ có nắp đậy.
  • Phân loại hồ sơ rõ ràng trước khi lưu trữ: Bạn không thể để hồ sơ lẫn lộn và bỏ vào tủ. Cần phân chia theo dự án, theo chủ đề. Mỗi ngăn hồ sơ sẽ lưu các giấy tờ của một hoặc các dự án liên quan đến nhau (Theo đối tác, theo khu vực) 
  • Sắp xếp hồ sơ khoa học: Cách sắp xếp hồ sơ khoa học là sắp xếp thời gian từ trước đến sau. Bên cạnh đó, có thể sắp xếp theo số thứ tự chữ cái. Hoặc theo tính chất hồ sơ (mức độ hoàn thành: giải quyết xong, hoàn thành, chưa hoàn thành…) 
  • Lập danh mục hồ sơ: Hãy lập danh mục hồ sơ chi tiết để quá trình lưu trữ và trích xuất rõ ràng. Bên cạnh đó, cần lưu trữ trong máy tính để phòng ngừa các sự cố. 

IV. Các câu hỏi thường gặp

  • Quy định về việc tiêu huỷ hồ sơ sau khi hết hạn lưu trữ 

Các hồ sơ, tài liệu sau khi hết hạn lưu trữ theo quy định, đơn vị tiêu huỷ theo đúng quy định: Được phê duyệt từ Hội đồng, ban quản lý có chuyên môn. Khi thực hiện huỷ phải đảm bảo tất cả các thông tin trong tài liệu phải được hủy bỏ toàn bộ. Đảm bảo không có khả năng khôi phục. Phương pháp sử dụng như cắt thành giấy vụn, ngâm nước, đốt… 

  • Các ngân hàng có được sử dụng dịch vụ lưu trữ hồ sơ, tài liệu ở bên ngoài không? 

Hiện nay, nhiều ngân hàng, đơn vị không đủ cơ sở vật chất để lưu trữ hết hồ sơ, tài liệu tại văn phòng. Nên việc sử dụng các dịch vụ lưu trữ ngày càng phổ biến. Và hoàn toàn được cho phép. Tuy nhiên, quy trình thực hiện phải đảm bảo đúng quy định. Ngân hàng phải kiểm soát để thông tin lưu trữ bảo mật tuyệt đối, không được hư hỏng hay mất mát tài liệu… 

V. Đề xuất thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của ngân hàng nhà nước

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của NHNN thay thế Thông tư số 43/2011/TT-NHNN.

NHNN cho biết, Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 20/12/2011 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành ngân hàng nhằm hướng dẫn Pháp lệnh Lưu trữ trong việc xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu. Tuy nhiên, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật sau đó đã được ban hành: Luật Lưu trữ và một số văn bản liên quan khác ra đời.

Vì vậy, trên thực tế, việc xác định thời hạn bảo quản vừa thực hiện theo Thông tư số 43, vừa phải thực hiện theo Luật Lưu trữ và các văn bản liên quan khác (Nghị định số 01/2013/NĐ-CP, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP, Thông tư số 02/2019/TT-BNV,…) gây khó khăn trong việc triển khai công tác xác định giá trị tài liệu, xác định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ.

Source (01/11/2021): https://baochinhphu.vn/de-xuat-thoi-han-bao-quan-ho-so-tai-lieu-cua-nhnn-102302958.htm

VI. Đơn vị cho thuê kho lưu trữ hồ sơ ngành ngân hàng uy tín

ALS tiếp tục nâng cấp, mở rộng và phát triển thêm dịch vụ cho thuê kho tài liệu ngành ngân hàng tại Hà Nội. Điều này giúp tổng khả năng lưu trữ của toàn hệ thống kho tài liệu của chúng tôi lên tới 5.000.000 thùng trên diện tích hơn 5.000m2, trang bị cơ sở hạ tầng và các thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh tốt nhất.

Dịch vụ số hóa tài liệu tại Hà Nội (Mới) | Als.com.vn

Các kho tài liệu được xây dựng ở vị trí cửa ngõ. Vì thế, việc luân chuyển, kết nối, quản lý tài liệu cho các tổ chức cũng dễ dàng. 

ALS cung cấp đa dạng hình thức thuê; theo thùng, theo diện tích, pallet, kệ... với mức giá phải chăng. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên cũng sẽ tư vấn, hỗ trợ để doanh nghiệp lựa chọn được hình thức thuê tiết kiệm nhất. 

Mong rằng với những chia sẻ vừa rồi của ALS, tổ chức đã hiểu rõ hơn về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ ngành ngân hàng. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kho lưu trữ tài liệu, liên hệ với ALS qua hotline để được tư vấn nhanh chóng nhất.

𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬  
Email: contact@als.com.vn
Hotline: 1900 3133
Website: https://als.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/als.com.vn

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS