Đẩy nhanh quá trình xử lý hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

26.08.2022

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan ở các tỉnh thành phố cả nước đẩy nhanh tiến độ rà soát các trường hợp đã nộp hồ sơ hoàn thuế xác định đối tượng, phân loại hồ sơ, nhanh chóng hoàn thiện việc xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định.

Gần đây, Tổng cục Hải quan đã nhận được thông tin phản ánh về tình trạng vướng mắc của cộng đồng nhiều doanh nghiệp về việc cơ quan Hải quan xử lý chậm việc hoàn thuế đối với các trường hợp nhập khẩu hàng hóa tại chỗ để sản xuất và xuất khẩu đã nộp thuế theo quy định tại khoản 4 và khoản 6 điều 1 thuộc nghị định số 8/2021/NĐ-CP và đã xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất vào các khu phi thuế quan.

Để giải quyết vướng mắc trên và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục Hải quan của tất cả các tỉnh trên cả nước, căn cứ theo các quy định ban hành tiến hành rà soát các trường hợp doanh nghiệp kinh doanh đã nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu tại các đơn vị nhằm xác định đối tượng hoàn thuế, phân loại hồ sơ và nhanh chóng xử lý việc hoàn thuế cho các doanh nghiệp theo đúng thời gian ban hành.

Hình ảnh hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Source img: H.Nụ

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng nhấn mạnh, các cục hải quan ở các tỉnh, thành phố căn cứ vào quy định tại điểm h khoản 2 Điều 10, điểm h khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, điểm d khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu: Trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đã hoàn tất việc nộp thuế nhập khẩu hàng hóa (nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh); đã đưa hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu tại chỗ vào danh mục sản xuất hàng hóa, đồng thời xuất khẩu sản phẩm thực tế ra thị trường nước ngoài vào khu phi thuế quan thì sẽ được cục hải quan hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Theo đó, hồ sơ, thủ tục hoàn thuế nhập khẩu sẽ được thực hiện theo theo quy định của Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Điều 12 Thông tư số 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định.

Ngoài ra, để phân loại hồ sơ hoàn thuế thành hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế và hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, các cơ quan hải quan cấp cục của các tỉnh sẽ dựa theo Điều 73 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Điều 22 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.  Tại điều 75, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế thì đối với các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, thời gian chậm nhất là 6 ngày làm việc kể từ khi cơ quan Hải quan có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ được hoàn thuế. Cơ quan hải quan của các tỉnh, thành phố phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế sang kiểm tra trước khi hoàn thuế. Nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 73 của Luật này hoặc không thông báo việc hoàn thuế cho người nộp nếu hồ sơ của doanh nghiệp không đủ điều kiện xét duyệt hoàn thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng nhấn mạnh, đối với những trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế, thời gian chậm nhất là 40 ngày kể từ khi cơ quan Hải quan có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Cơ quan Hải quan phải quyết định hoàn thuế cho doanh nghiệp nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho doanh nghiệp nếu hồ ớ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Đối với thuế giá trị gia tăng không thuộc thẩm quyền hoàn thuế của cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh trên cả nước hướng dẫn các doanh nghiệp liên quan hệ với cơ quan Thuế địa phương để được xử lý theo quy định hướng dẫn của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Source: https://haiquanonline.com.vn/day-nhanh-qua-trinh-xu-ly-hoan-thue-hang-hoa-nhap-khau-tai-cho-166277.html

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS