Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

06.04.2016

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS