Quyết định chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

05.06.2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông

Quyết định chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS