Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

21.08.2017

Công ty Cổ phần Logistics hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS