Thông báo về việc thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật

01.06.2020

THÔNG BÁO

Thông báo về việc thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không

Kính gửi:    - Quý Cổ đông, Quý Đối tác, Quý Khách hàng

- Các cá nhân, tổ chức có liên quan. 


Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Hàng không;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT/ALS ngày 14/05/2020 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Vũ Quang Anh;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT/ALS ngày 14/05/2020 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trương Vĩnh Hùng;

Căn cứ Biên bản họp ngày 14/05/2020 và Quyết định số 25/QĐ-HĐQT/ALS ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin thông báo về việc thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Ông Vũ Quang Anh – CMND số: 001073000623 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/05/2018 thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/06/2020 và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kể từ ngày 08/06/2020.

2. Ông Trương Vĩnh Hùng – CMND số: 011849543 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 23/11/2013 được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/06/2020 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kể từ ngày 08/06/2020.

Trân trọng thông báo !

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS