Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 và Thông báo đề cử ứng cử thành viên HĐQT

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường

2. Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường

3. Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT ALS

4, Quy định thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT