Quyết định chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2020