Phụ lục Nghị quyết họp DHDCD 2019

Phụ lục Nghị quyết họp DHDCD 2019

Đăng ngày: 1166 lượt xem

2.1. Báo cáo của HDQT

2.2. Báo cáo của TGD

2.3. Báo cáo của BKS

2.4. Báo cáo tài chính riêng

2.5. Báo cáo tài chính tổng hợp

2.6. Báo cáo tài chính hợp nhất

2.7. Phương án tăng vốn 2019

2.8. Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung

2.9. Điều lệ 2019

2.10. Sơ yếu lí lịch thành viên BKS mới