BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 05.10.2020

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 05.10.2020

2. Đơn đề cử ông Đỗ Đương Quy

3. Đơn đề cử bà Nguyễn Thị Thu Hiền

4. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường 05.10