Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đăng ngày:

Công ty CP Logistics Hàng không trân trọng thông báo việc thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:  - Địa điểm họp: Phòng họp tầng 4, Nhà ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội  - Sơ đồ chỉ dẫn (chi tiết trong file đính kèm)

Xem thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 - Phần 2

Đăng ngày:

Xem thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 - Phần 1

Đăng ngày:

Xem thêm

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018

Đăng ngày:

Xem thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ 2018

Xem thêm

Biên bản, Nghị Quyết cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường ngày 19/12/2017

Đăng ngày:

Công ty Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường ngày 19/12/2017

Xem thêm

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 19/12/2017

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính mời cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 19/12/2017 theo thư mời họp số 03/TM-HĐQT/ALS ngày 19/12/2017 

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 19/12/2017

Đăng ngày:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 19/12/2017

Xem thêm

Thông báo về việc Phát hành trái phiếu chuyển đổi

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông thông báo về việc Phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không

Xem thêm

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền mua trái phiếu chuyển đổi

Đăng ngày:

Công ty Công ty Cổ phần Logistis Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo về Quyết định số 67/QĐ-HĐQT/ALS ngày 05/12/2017 về việc chốt danh sách cổ đông có quyền mua trái phiếu chuyển đổi theo chương trình phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Logistics Hàng không năm 2017. Chi tiết

Xem thêm

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Đăng ngày:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Hàng Không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty với nội dung chi tiết như sau

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông thông báo về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Xem thêm

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Quyết định số 45 ngày 25/5/2017 của HĐQT về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. 

Xem thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường 2017

Xem thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ 2017

Xem thêm

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi đến Quý cổ đông các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau

Xem thêm

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Xem thêm

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2016

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2016, chi tiết trong file đính kèm.

Xem thêm

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính gửi đến Quý Cổ đông các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, gồm

Xem thêm

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đăng ngày:

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Logistics Hàng không Công ty cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Xem thêm

Thông báo điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ 2015

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ.

Xem thêm

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2015

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2015

Xem thêm

Thông báo mời họp cổ đông thường niên 2015

Đăng ngày:

Công ty cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty với chi tiết như sau

Xem thêm

1 Paged