Quan hệ cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền mua trái phiếu chuyển đổi

Đăng ngày:

Công ty Công ty Cổ phần Logistis Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo về Quyết định số 67/QĐ-HĐQT/ALS ngày 05/12/2017 về việc chốt danh sách cổ đông có quyền mua trái phiếu chuyển đổi theo chương trình phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Logistics Hàng không năm 2017. Chi tiết

Xem thêm

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Đăng ngày:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Hàng Không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty với nội dung chi tiết như sau

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông thông báo về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Xem thêm

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Quyết định số 45 ngày 25/5/2017 của HĐQT về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. 

Xem thêm

1 ... 5 6 7 8 9 10