Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính gửi đến Quý Cổ đông các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, gồm

Xem thêm

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đăng ngày:

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Logistics Hàng không Công ty cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Xem thêm

Thông báo điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ 2015

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ.

Xem thêm

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2015

Đăng ngày:

Công ty Cổ phần Logistics hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2015

Xem thêm

1 ... 8 9 10 11 12