Lịch học

LỊCH ĐÀO TẠO CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ALS NĂM 2018


THÁNG NGÀY ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG
THÁNG 01 15 - 20  Hàng hóa nguy hiểm CAT 1,3,6 (cấp chứng chỉ IATA)  
25 - 26 An ninh hàng không
THÁNG 02 7 - 8   Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ IATA)  
7 - 8  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ cục hàng không)  
20 - 21 An ninh hàng không
THÁNG 03 19 - 24  Hàng hóa nguy hiểm CAT 1,3,6 (cấp chứng chỉ IATA)  
12 - 13  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ IATA)   
12 - 13  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ cục hàng không)   
26 - 27  An ninh hàng không 
14 - 15  An toàn sân đỗ 
15 - 16 Hàng hóa cơ bản
THÁNG 04 12 - 13  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ IATA)   
12 - 13  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ cục hàng không)   
25 - 26  An ninh hàng không 
27 - 28 Hàng hóa dễ hư hỏng
THÁNG 05 14 - 19  Hàng hóa nguy hiểm CAT 1,3,6 (cấp chứng chỉ IATA) 
8 - 9   Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ IATA)   
8 - 9   Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ cục hàng không)   
23 - 24  An ninh hàng không 
11 - 12  An toàn sân đỗ 
29 - 30 Pháp luật hàng không 
THÁNG 06 19 - 20   Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ IATA)   
19 - 20  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ cục hàng không)   
14 - 15  An ninh hàng không 
5 - 6 Hàng hóa cơ bản
THÁNG 07 16 - 21  Hàng hóa nguy hiểm CAT 1,3,6 (cấp chứng chỉ IATA)  
24 - 25  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ IATA)   
24 - 25  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ cục hàng không)   
10 - 11  An ninh hàng không 
30 - 31 An toàn sân đỗ
THÁNG 08 9 - 10   Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ IATA)   
9 - 10   Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ cục hàng không)   
21 - 22  An ninh hàng không 
28 - 29  Hàng hóa dễ hư hỏng
THÁNG 09 17 - 22  Hàng hóa nguy hiểm CAT 1,3,6 (cấp chứng chỉ IATA)  
10 - 11  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ IATA)   
10 - 11  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ cục hàng không)   
27 - 28  An ninh hàng không 
13 - 14  An toàn sân đỗ 
5 - 6 Hàng hóa cơ bản
THÁNG 10 16 - 17  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ IATA)   
16 - 17  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ cục hàng không)   
11  - 12  An ninh hàng không 
24 - 25 Pháp luật hàng không
THÁNG 11 19 - 24  Hàng hóa nguy hiểm CAT 1,3,6 (cấp chứng chỉ IATA)  
8 - 9   Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ IATA)   
8 - 9   Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ cục hàng không)   
12 - 13 An ninh hàng không
THÁNG 12 13 - 14  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ IATA)   
13 - 14  Hàng hóa nguy hiểm CAT 4,5,7,8,9,10 (cấp chứng chỉ cục hàng không)   
18 - 19   An ninh hàng không 
6 - 7  An toàn sân đỗ 
10 - 11 Hàng hóa cơ bản